Din Sosyolojisi Yeni Sayfa 1
Yeni Sayfa 1

ANASAYFA

SOSYOLOJİ KURAMLARI

SOSYOLOGLAR

MAKALELER

DERS NOTLARI

SOSYOLOJİ SÖZLÜĞÜ

KİTAP ÖZETLERİ

 
 

Almanya'da Türkler: Sürekli Yabancılık, Kültürel Çatışma ve Din

Türklerin yaklaşık yarım asır önce başlayan Almanya’ya iş göçüserüvenleri, süreç içerisinde yeni sosyokültürel boyutlar kazanarakdevam eden bir olgu mahiyetindedir. Bu olgu, sosyal bilim çalışmalarındakısmen paradigmatik yaklaşımların da devreye girdiği pek çok araştırma ve incelemenin konusu olmuştur. Söz konusuçalışmalar, Türk işçi göçünün kendine has özellikleri nedeniylekonunun özgün bir perspektiften ve kendi özel kavramları bağlamındaele alınmasını öne çıkarmıştır. Kuramsal yaklaşımlardakibu gelişmelere rağmen, özünde çok boyutlu bir fenomen özelliğigösteren Türk işçi göçü, kavramsal ve konumsal olarak değerlendirmezorlukları içermektedir. Bu zorluk, göçün uzun zaman sürecindekianlam ve boyutlarının, yaşanan sosyoekonomik ve kültüreldönüşümlere bağlı değişebilen yapısından kaynaklanmaktadır.Her şeyden önce Türk göçmen işçilerinin şimdiki durumları başlangıçtakiniyet ve eğilimlerinden çok farklı bir konumu temsiletmektedir. Bununla birlikte altmışlı yıllardan sonra başlayan yabancıişçi göçü içerisinde en ağırlıklı grubu oluşturan Türkler1,zamansal-mekânsal ve mesleki hareketlilik bakımından misafirlikstatüsünü aşan bir düzeye gelmiş olsalar da halen başlangıç durumunugözeten göç ve uyum sorunları bağlamında tartışılmaktadırlar.

Prof. Dr. Celaleddin ÇELİK

 

Yeni Sayfa 1